Ján Stachura

Funkcie: 
 • člen výkonného výboru PFK Piešťany
 • aktívny hráč A-tímu PFK  Piešťany
 • tréner prípravky (U9 a U10)

Mail: jan.stachura90@gmail.com

T.č.: 0949 629 267


Viac o ňom a jeho dôvodoch, prečo vstúpiť do komunálnej politiky si prečítate nižšie.

Kto som?

Mám 28 rokov a od ôsmich rokov žijem v starých Piešťanoch, na ktoré nedám dopustiť. Magisterský titul som získal na Univerzite Cyrila a Metoda v odbore verejná politika a verejná správa. Od ukončenia školy pracujem ako štátny zamestnanec na úrade práce sociálnych vecí rodiny a dennodenne sa stretávam s bežnými problémami občanov, s problémami rodín, dôchodcov aj mladých ľudí. Vnímam problémy pracovných príležitostí, nízkych príjmov mladých, živiteľov rodín, ktorí sú nútení opúšťať mesto. Vnímam problémy seniorov, ktorých v Piešťanoch žije veľa, no nemajú tu vytvorené adekvátne podmienky. Som človek, ktorý sa snaží poučiť z vecí okolo seba, vziať si pozitívne príklady od iných ľudí či inštitúcií, ktoré môžeme aplikovať v našom meste. Okrem toho som športovec, ktorý si prešiel v oblasti športu a výchovy mládeže asi všetkým - od mládežníckeho cez seniorského športovca, až po športového funkcionára a trénera mládeže, ktorého funkciu zastávam od roku 2012. Stretávam sa každý deň s rodičmi, ktorí chcú, aby ich deti športovali v tomto meste. Vnímam potreby a záujmy detí, problémy a vysoké výdavky rodičov sprevádzané nevyhovujúcimi podmienkami a nedostatočnou podporu športu zo strany samosprávy. V tejto oblasti pracujem na návrhu systematických riešení ako zakladajúci člen a člen výkonného výboru Asociácie športových klubov Piešťany, ktorá združila drvivú väčšinu športových klubov na území mesta. To všetko sú dôvody, ktoré boli motiváciou zapojenia sa do správy veci verejných a uchádzania sa o post poslanca mestského zastupiteľstva. V ňom chcem prinášať riešenia na jednotlivé oblasti verejného života, na ktorých pracujem spolu s odbornou verejnosťou. Taktiež hľadať príklady, ako sa dajú veci robiť, v ostatných samosprávach a aplikovať ich na piešťanské reálie. Hlasovať za veci, ktoré prinášajú občanom mesta pridanú hodnotu a riešia ich základné problémy, s ktorými sa stretávajú.


Čo prinášam? 

Návrh systematickej reformy podpory športu, na ktorom participovala širšia a odborná verejnosť, podložený faktami a skúsenosťami

 • každé mesto má podporu rozdelenú na starostlivosť o športoviská a podporu športových klubov - v porovnaní s inými okresnými mestami, podpora športu v Piešťanoch výrazne zaostáva. Preto je nutné definovať potreby v oblasti športu.
 • šport je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, indikátorom zdravia mladých aj seniorov, prevenciou delikvencie mládeže, užitočným využitím voľného času, reklamou pre mesto, spoločenským vyžitím pre občanov
 • zaslúži si dostatočnú podporu samosprávy, rozloženú medzi rozvoj športovísk, podporu športovania mládeže, športových akcií pre verejnosť priamo úmernú veľkosti športových odvetví, ktorým sa v meste občania venujú

Návrh obsahuje zvýšenie a zefektívnenie podpory športu, rozloženú spravodlivo medzi jednotlivé druhy športov na základe čo najobjektívnejších kritérií. Za štyri roky môžeme správne nasmerovať fungovanie samosprávy a klubov a nastaviť tak vzor pre ďalšie slovenské mestá.

Za čo zahlasujem, čo podporím? 

Modernizácia štvrte „staré Piešťany“, ide o menej frekventovanú štvrť, na ktorú sa však v súčasnosti s projektami a investíciami akosi pozabudlo.

 • nutná je oprava mnohých ulíc, ktoré sú v dezolátnom stave a vyzerajú doslova ako tankodrom, vrátane chodníkov.
 • štvrti sa “vyhýbajú” cyklistické chodníky, pričom práve medzi ľuďmi v tejto časti mesta je mnoho tých, ktorí sa presúvajú bicyklom za svojimi aktivitami či povinnosťami, keďže autobusy tu takmer nevidno
 • revitalizáciu by si zaslúžil park pri kostole sv. Štefana, ktorý je oproti ostatným udržiavaným plochám v meste v horšom stave
 • pozornosť a starostlivosť si zaslúži aj stav lavičiek a oddychových zón
 • rovnako v tejto časti mesta chýba poriadne ihrisko pre mládež/verejnosť, do súčasných sa dlhšie neinvestovalo a mnohé sú v nevyhovujúcom stave.

Systematické a efektívne riešenie verejného osvetlenia, kde je potrebné hľadať koncepčné riešenie, ktorým by sa vyriešil dlhodobý problém verejného osvetlenia, keďže aj po opakovaných opravách zo strany Služieb mesta prichádza k poruchám lámp.

 • viacero ulíc sa v minulosti pravidelne ocitalo v tme
 • mnoho lámp a rozvodov je v zlom technickom stave

Ako poslanec sa budem snažiť v maximálnej miere participovať na efektívnom riešení tohto problému.

Rozširovanie pobytových sociálnych služieb pre seniorov, zvýšenie kvality poskytovaných služieb, zabezpečenie moderných pomôcok pre seniorov, keďže Piešťanom citeľne chýba domov dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby. Tie, ktoré na území mesta pôsobia nedokážu pokryť spoločenskú potrebu, ktorá v takomto veľkom meste existuje.

 • možným riešením je zvýšenie kapacity lôžok v týchto zariadeniach
 • zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v týchto zariadeniach prostredníctvom navýšenia rozpočtov zariadení, ktoré umožnia zabezpečiť moderné vybavenie zariadení a dôstojné ohodnotenie pracovníkov v ZSS
 • sprístupnenie požičiavania moderných pomôcok (polohovateľné postele, invalidné vozíky, antidekubitárne matrace,...), ktoré majú pomôcť rodine preklenúť obdobie čakania od doby, kedy vznikla nepriaznivá sociálna situácia, do doby uplatnenia si kompenzačných príspevkov

Zriadenie nového domova dôchodcov by mala byť priorita každého zástupcu občanov. Je absolútne nevyhnutné, aby mesto túto organizáciu zriadilo.

 • vyhodené peniaze za projektové dokumentácie vedúce k ničomu a neefektívne nakladanie s potenciálnymi budovami, je niečo, čo sa už nesmie opakovať
 • v kooperácii s výkonnou mocou (mestom) a zapojením verejnosti minimálne prostredníctvom seniorského parlamentu, je každý poslanec doslova povinný pracovať na riešení tohto závažného problému.

Podpora sociálnej prevencie mladých rodín je zvlášť témou v sociálnej oblasti, rovnako ako podpora posilnenia sociálnej prevencie zameranej na mladé rodiny, ktorú dnes vykonávajú denné centrá.

 • samospráva by sa mala zamerať na väčšie využívanie preventívnych programov a podporiť denné centrá v tejto oblasti. Tie pomáhajú stabilizovať sociálnu situáciu v disfunkčných rodinách, je nutná väčšia podpora organizácií vytvárajúcich ponuku kvalitných voľnočasových programov zameraných na zmysluplné trávenie času mladých ľudí, prevenciu sociálnopatologických javov

Systematická podporu športu - zvýšenie starostlivosti o športoviská a dotácie na šport, pretože ostatné samosprávy na Slovensku, majú rozdelenú podporu športu do troch úrovní:

 1. uhrádzanie energií na športoviskách
 2. dotácie na prevádzku športovísk
 3. dotácie na priamu činnosť športových klubov

Mesto Piešťany hradí v rámci dotácie športu len energie na športoviskách. Na samotnú prevádzku športovísk nevyčleňuje (v kolónke prevádzka športovísk uvádza hradenie energií) samospráva žiadne peniaze a na dotáciu klubov, dáva 15 000 eur ročne, čo je na 1 obyvateľa suma niečo vyše 50 centov na rok. Žiadna okresná samospráva na Slovensku nedotuje šport menej. Na druhej strane, športové kluby dotujú mesto tým, že sa starajú o mestský majetok. Tento systém je nutné zmeniť. Športové kluby sa za týmto záujmom spojili v Asociácii športových klubov Piešťany, ktorej záujmy hájim, a ktorá pripravuje návrh systémovej zmeny športu v Piešťanoch.

Budovanie športovísk - mestská športová hala, mestská plaváreň, keďže okrem priamej podpory športu, existujú rôzne formy nepriamej podpory.

 • v Piešťanoch sa dlhú dobu neinvestovalo do výstavby športovísk
 • zúfalo chýba bazén, mestská športová hala, mnohé športoviská chátrajú
 • v súčasnosti ponúkajú národné zväzy možnosti, ako z veľkej časti financovať výstavbu nových športovísk, preto musí byť prioritou v najvyššom volebnom období túto výstavbu realizovať v kooperácii so športovými klubmi a národnými zväzmi

Podporu alternatívnych projektov v oblasti životného prostredia - alternatívne využitie dažďovej vody, projekty zelených striech – mesto nemôže pozerať iba na svoje zisky z daní obyvateľov, v súčasnej klimatickej situácií je nevyhnutné, aby ich motivovalo k využívaniu dostupných zdrojov.

 • alternatívne využívanie dažďovej vody - projekty na využitie dažďovej vody sú príležitosťou ako oživiť verejné priestranstvá a zlepšiť klímu v meste:

 1. opätovné využitie v domácnostiach
 2. Spotreba pitnej vody na nepitné účely

 • projekty zelených striech – nástroj zmierňujúci prehrievanie mestských priestorov, ktorý taktiež čiastočne kompenzuje nedostatok zelene v týchto lokalitách

 Ako poslanec budem podporovať projekty, ktoré vyriešia túto problematiku a budem prichádzať a motivovať ľudí k zúčastňovaniu sa na takýchto projektoch.

Zefektívnenie nakladania s odpadmi formou budovania polopodzemných kontajnerov, keďže sa mesto môže posunúť na vyšší level nakladania s odpadmi v meste:

 • v oblasti odpadového hospodárstva platia obyvatelia Piešťan pomerne vysokú sumu za vývoz odpadu s tým, že dosahujú veľmi dobré výsledky v jeho separovaní.
 • polopodzemné kontajnery by dokázali posunúť nakladanie s odpadmi v meste na ďalšiu úroveň, a zároveň eliminovať negatívne javy sprevádzajúce vývoz odpadu ako je neporiadok okolo kontajnerov, zápach odpadu, prípadne neželaných hlodavcov.
 • k výhodám patrí udržanie čistoty okolia, ľahká manipulácia a pokles frekvencie vývozu odpadov, čo vedie k šetreniu financií a okrem iných nesporných pozitív aj k ekonomickej návratnosti projektu

Výstavbu nových parkovacích miest – najmä v iných lokalitách, už niekoľko rokov dúfajú naši a vaši známi zo sídliska Adam Trajan na nový parkovací dom, rovnako dôležité je zmapovať si situáciu v centre mesta a vyriešiť situáciu, ktorá bude viesť k spokojnosti miestnych obyvateľov i návštevníkov kúpeľného mesta.

O čo sa budem snažiť? 

- o spoluprácu s ľuďmi nielen za poslaneckými lavicami, ale aj odborníkmi na jednotlivé oblasti a obyvateľmi, pretože jeden človek, jeden poslanec, mesto nezmení, viac ľudí áno

- o zapojenie odbornej verejnosti do návrhov riešení. Participácia na návrhoch riešení, na rozhodnutiach, je cesta k skvalitneniu práce samosprávy

- o zlepšenie informovanosti ľudí o činnostiach samosprávy, pretože obyvatelia musia vedieť, kam idú verejné zdroje a ako sa využívajú

Ako to chcem dosiahnuť?

Prácou. Je smutné, že sa niečo, čo chceme takmer všetci, doteraz nepodarilo. To znamená, že je tu niekto, kto to nechce, prípadne niekto, komu je to jedno, respektíve nemá odvahu a chuť prekonávať prekážky. Tie sa dajú eliminovať a prekonať len vytrvalosťou, ochotou a prácou. Ja prinesiem do tejto sféry aktivitu a angažovanosť.

Aké hodnoty uznávam?

Hodnoty morálne, kresťanské, slušnosť, otvorenosť, úprimnosť a schopnosť kompromisu. To sú hodnoty na základe ktorých sa snažím konať nielen s ľuďmi v práci, deťmi na tréningoch, ale s každým známym i neznámym človekom.

0
PFK Piešťany © 2018- všetky práva vyhradené

 .